AWojtaszak

dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, politolog oraz historyk, specjalizujący się w historii najnowszej oraz myśli politycznej. Obecnie pełni funkcję Prodziekana do spraw Kształcenia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownika Zakładu Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych działającego w ramach Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest absolwentem historii, którą ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim w 1987 roku. W 1992 roku na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obronił pracę doktorską z zakresu politologii pod tytułem „Koncepcje narodowe w programach politycznych PPS 1892-1921”, a w 2006 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Zielonej Górze rozprawę habilitacyjną „Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926”.W trakcie swojej pracy naukowej wielokrotnie powierzano mu pełnienie funkcji administracyjnych. W ramach Uniwersytetu Szczecińskiego niejednokrotnie wybierany na stanowisko prodziekana Wydziału Humanistycznego i zastępcy dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki, a w czasie pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie dyrektor Instytutu Politologii. Jest autorem ponad sześćdziesięciu publikacji z zakresu politologii, historii i bezpieczeństwa państwa. Wypromował trzech doktorantów z zakresu nauk o polityce.

Najważniejsze monografie naukowe

 1. Generał broni Stanisław Szeptycki 1867-1950. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2000, ss. 276.
 2. Administracja polska a Armia Czerwona na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. Materiały interwencyjne Biura Łącznika Wojewody Szczecińskiego do Władz Wojskowych Polskich i Radzieckich w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2001, ss. 186.
 3. Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2005, ss. 690.
 4. Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów polskich okresie walki o niepodległość (1892-1921). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, ss. 117.
 5. West Pomerania: Towards the European Union. Edited by. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004, ss. 145.
 6. Wybrane problemy narodowościowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998 – współautor razem z Markiem Czerwińskim i Januszem Mieczkowskim, ss. 117.
 7. Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012.

Najważniejsze prace zbiorowe

 1. Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek. Materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 r. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka. Szczecin 2001, ss. 364.
 2. Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego i ich związki z Pomorzem Zachodnim , „Pomorze Militarne”, t. III, red. naukowa. Szczecin 2009, ss. 387.
 3. Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, „Pomorze Militarne”, t.IV, red. naukowa. Szczecin 2010, ss. 144.
 4. Lotnictwo i wojska pancerne w XX i XXI wieku, red. naukowa. Szczecin 2010, ss. 450.
 5. Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej. Pod red. . Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003, ss. 151.
 6. Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Praca pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003, ss. 377.
 7. Wybrane problemy teorii polityki. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2002, ss. 234.
 8. Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Praca pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyd. II. Szczecin 2006, ss. 377.
 9. Wokół spraw morskich Polski i jej sąsiadów (2013),
 10. Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi (2014),
 11. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na kijowskim Euromajdanie (2014).

Wybrane artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych

 1. Spór o kształt aktywizmu polskiego w okresie I wojny światowej. Rozbieżności między Józefem Piłsudskim a władysławem Sikorskim, w: Acta Politica 1991, nr 5, s.43-51.
 2. „Strażnica” – loża masońska czy próba konsolidacji armii?, w: „Przegląd Zachodniopomorski” 1991, z.2, s. 135-140.
 3. Recenzja: T. Kisielewski: „ Piłsudski, Sikorski…Mikołajczyk. Warszawa 1991, W: „Acta Politica” 1993, nr 6.
 4. Recenzja: Marek Walddenberg: „Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee.” Warszawa 1992. W: „Acta Politica” 1995, nr 7.
 5. Stanowisko generała Stanisława Szeptyckiego wobec próby zamachu stanu z 4 na 5 stycznia 1919 roku. „ Acta Politica” 1998, nr 1, s. 39-46.
 6. Recenzja: Bogdan Urbański: Józef Piłsudski marzyciel i strateg. „ Acta Politica” 1998, nr 11.
 7. Recenzja: „Naczelni wodzowie i wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, pod redakcją naukową S. Zwolińskiego. Warszawa 1995.W: „Acta Politica” 1998, nr 9.
 8. Działalność generała Stanisława Szeptyckiego w okresie sprawowania funkcji ministra spraw wojskowych. „Acta Politica” 2000, nr 13, s. 157-175.
 9. Stanowisko generała broni Stanisława Szeptyckiego wobec niepowodzeń działań odwrotowych wojsk polskich na Froncie Północno-Wschodnim wojny Polsko-bolszewickiej w lipcu 1920 roku, w: „Acta Politica” 2002, nr 15, s. 161-175.
 10. Ocena stanu badań problematyki wojskowej w regionie od drugiej wojny światowej po czasy współczesne. (Zarys problemu), w: Pomorze militarne XII-XXI wiek. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Edwarda Rymara. Szczecin 2004, s. 127-132.
 11. Opinie generała dywizji Juliusza Rómmla na temat ścisłego kierownictwa Wojska Polskiego z końca sierpnia 1926 roku. W: Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu. Pod redakcją Łukasza Tomczaka. Szczecin 2005, s. 421-433.
 12. Rola Wojska Polskiego w procesie tworzenia silnego państwa 1926-1935, w: Silna demokracja w silnym państwie. Pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego i P. Słowińskiego. Gorzów Wielkopolski. 2007, s. 385-395.
 13. Generalicja Wojska Polskiego przed przewrotem majowym i jej udział w zamachu, w: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku. Pod red. M. S i o m y. Lublin 2007, s. 31-47.
 14. Armia polska w ZSRR, w: „Zesłaniec” Warszawa 2007, Nr 32.
 15. Rola Wojska Polskiego w procesie tworzenia silnego państwa 1926-1935, w: Silna demokracja w silnym państwie. Pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego i P. Słowińskiego. Gorzów Wielkopolski. 2007, s. 385-395.
 16. Udział Wojska Polskiego w kształtowaniu granicy północno-wschodniej Rzeczypospolitej. Rola gen. Lucjana Żeligowskiego.[w:] Polska między wschodem a zachodem Toruń , t. II, 2008, s. 57-74.
 17. Udział gen. Władysława Andersa w pierwszej wojnie światowej i walkach o granice niepodległej Rzeczypospolitej, w: W kręgu idei, polityki i wojska, pod red. T. Sikorskiego, H. Walczaka i A. Wątora, Szczecin 2009, s. 501-509.
 18. Generalicja Wojska Polskiego w 1939 roku i jej rola w Kampanii Wrześniowej, w: Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, pod red. J. Farysia, T.Sikorskiego i P. Sowińskiego. Gorzów Wielkopolski 2010, t.II, s. 111-127.
 19. Udział Kazimierza Glabisza w pracach „Laboratorium” – specjalnej komórki przewidywania działań wojennych, w: Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studium historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Janowskiego (1906-2009). Pod red. L. Nowaka, M. Szczerbińskiego i G. Wieczorka. Gorzów Wielkopolski 2010, s. 265-275.
 20. Szczecińscy generałowie. Generał brygady Mieczysław Boruta Spiechowicz (1894-1984), w: Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, „Pomorze Militarne”, t.IV, Szczecin 2010, s. 7-16.
 21. Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej od socjalizmu do niepodległości. W: Materiały I sympozjum młodych pracowników Wydziału Humanistycznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1992, s. 205-213.
 22. Stereotyp Polaka w myśli politycznej Romana Dmowskiego i Narodowej Demokracji. W: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Materiały II sympozjum młodych pracowników Wydziału Humanistycznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1993, s. 263-271.
 23. Kształtowanie polsko – niemieckich stosunków etnicznych po 1989 roku na przykładzie problematyki migracyjnej. „Przegląd Zachodnio-pomorski” 1996 nr 3, s.79-89.
 24. Wycofanie wojsk radzieckich z Polski z perspektywy województwa szczecińskiego. „ Acta Politica” 1997 nr 8, s.43-48;
 25. Polska polityka migracyjna w świetle transformacji systemowej po 1989 roku – zarys problemu. W: Materiały z seminarium pt. Społeczeństwo, Naród, Państwo 1989-1997- Zorganizowanego w Zakładzie Doktryn Politycznych Instytutu Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red. H. Komarnickiego. Szczecin 1997, s. 3-17.
 26. Przyczyny i konsekwencje wzrostu nieformalnej i niedobrowolnej imigracji do Polski po 1989 roku. „Acta Politica” 1997, nr 10, s.59-66.
 27. Cudzoziemcy na Pomorzu Zachodnim w latach dziewięćdziesiątych. Zarys problematyki imigracyjnej. W: Pomerania Ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, praca zbiorowa pod redakcją Marzenny Giedrojć i Janusza Mieczkowskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, s.235 – 241.
 28. Cudzoziemcy w Polsce w świetle nowej ustawy konstytucyjnej i ustawy migracyjnej z 1997 roku, W: 1997 – Konstytucja i wybory. Materiały z seminarium zorganizowanego 18.12.1997 r. przez redakcję „Acta Politica” w Instytucie Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, s.32 -37.
 29. Zjawisko legalnej imigracji ekonomicznej na terenie województwa szczecińskiego w latach dziewięćdziesiątych. Zarys problemu. „ Acta Politica” 1999 nr 12, s.27-37.
 30. Geneza powstania oraz określenie podstawowych kierunków działania Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z siedzibą w Szczecinie. W: Materiały z sesji naukowej pt. Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim od X do XX wieku. Zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie i Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze” w dniu 10 listopada 1999 roku. Praca zbiorowa pod red. naukową Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka. Szczecin 2001, s. 241-251.
 31. Wokół wyborów parlamentarnych i samorządowych w województwie szczecińskim w latach 1989-1999, w: „Lata transformacji ustrojowej na Pomorzu Zachodnim 1989-2000”. Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie (z.9), pod red. Kazimierza Kozłowskiego. Wydawnictwo Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2000, s.91-107.
 32. Polityczne i społeczne aspekty działalności Ludowego Wojska Polskiego z perspektywy Pomorza Zachodniego, w: „Lata 1970 – 1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim”, pod red. K. Kozłowskiego. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2001, s.249-256.
 33. Rola Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim w latach dziewięć dziesiątych na tle sytuacji polityczno-militarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, pod red. K. Kozłowskiego i P. Bartnika. Szczecin 2000, s.589-595.
 34. Wokół wyborów parlamentarnych i samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach dziewięćdziesiątych, w: „Pomorze Zachodnie w tysiącleciu”, pod red. K. Kozłowskiego i P.Bartnika. Szczecin, s. 273-287.
 35. Polska administracja cywilna a problem działań przestępczych żołnierzy Armii Czerwonej na Pomorzu Zachodnim w latach 1944 –1948 . Zarys problemu, w: „Acta Politica” 2001, s. 193-208.
 36. Wybory samorządowe w Szczecinie i do Rady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2002 roku (Zarys problemu), w: Studia. Archiwalne-Historyczne-Politologiczne. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Jana Macholaka. Szczecin 2003, s.405-411.
 37. Władze wobec zjawiska imigracji na Pomorzu zachodnim w okresie transformacji, w: Samorząd-Rozwój-Integracja. Pod red. Marka Barańskiego. Katowice 2003, s. 302-311.
 38. Wybory samorządowe w województwach szczecińskim, koszalińskim i zachodniopomorskim w latach 1990-2002, w: Pomorze Zachodnie w latach 1945-2005. Wybrane problemy polityczne administracyjne, demograficzne i ekonomiczne. Szczecin 2005, s. 223 –231.
 39. Donald Tusk w wyborach prezydenckich w 2005 r. – nadzieje i przyczyny porażki, w: POPiSY w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej. Pod red. M. Drzonka i J. Mieczkowskiego Szczecin 2006 s.137-147.
 40. Wybory parlamentarne i samorządowe w Świnoujściu na tle przemian politycznych w Polsce w latach 1989-2005, w: Świnoujście tradycja i współczesność. Pod red. S. Mollina . Świnoujście 2007, s. 147 – 165.
 41. Konflikt jako kategoria politologiczna [w:] [pod red.] J. Piątek i R. Podgórzańska, Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, Toruń 2008.
 42. Radykalne ruchy społeczne a problem bezpieczeństwa w UE, w: Unia Europejska jako wspólny aktor stosunków międzynarodowych, pod red. Jacka Knopka. Toruń 2009, s.239-255.