a.makowski

dr hab. prof. US Adam Makowski

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Zainteresowania naukowe prof. Adama Makowskiego dotyczą historii społecznej i politycznej Polski XX wieku, szczególnie zaś procesów integracyjnych ziem zachodnich i północnych z Polską po II wojnie światowej. Rozprawę doktorską na temat Formowanie komunistycznego monopolu władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948 obronił w 1994 r. W pracy temat budowy struktur władzy komunistycznej na ziemiach zachodnich ukazany został na tle procesów osadniczych, budowy od podstaw stosunków społecznych i gospodarczych w warunkach obecności armii radzieckiej, ludności niemieckiej oraz nieunormowanej sytuacji prawnej regionu.

W kolejnych latach podjął tematykę przemian społeczno-gospodarczych na Pomorzu Zachodnim w okresie 1945-1989 oraz polityki gospodarczej państwa wobec ziem zachodnich i północnych. Skutkiem tych badań była habilitacja uzyskana w roku 2007 na podstawie rozprawy Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950-1960.

Prof. Makowski jest autorem ponad 70 publikacji, uczestnikiem około 30 konferencji i sesji naukowych oraz konsultantem historycznym 20-odcinkowego cyklu telewizyjnego „Stacja PRL” (1999-2000).