Mieczkowski foto

dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Janusz Mieczkowski, profesor w Instytucie Politologii i Europeistyki US, bada zagadnienia związane z polityką etniczną i wyznaniową, autor m.in. prac: „Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Liczba, położenie i działalność polityczna” (1994); „Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945-1997” (1998); „Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce” (2003, razem z M. Giedrojć i M. Mieczkowską); „Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa polskiego od 1989 roku”(2007); „Topografia pamięci. 60 lat działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów” (2010, razem z R. Król). Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica”, zasiada także w Komitecie Naukowym Czasopisma Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” oraz w kolegium redakcyjnym czasopisma „Гуманітарні візії” wydawanego przez Національний Університет «Львівська Політехніка». Członek Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Związku Romów Polskich oraz członek Zespołu przy Wojewodzie Zachodniopomorski do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści wobec grup mniejszościowych.