VS

dr Vitalija Stravinskiene

Instytut Historii Litwy w Wilnie

PERSONAL INFORMATION

Date of birth: 26 November 1972

Surname: Stravinskienė

First Name: Vitalija

Present address: Vaduvos 32-20, Vilnius, LT-02307, Lithuania

Mobile phone number: 861117247

e-mail: stravinskiene@istorija.lt

EDUCATION AND QUALIFICATION

2002 – PhD, thesis Lithuanian Community of Poland (1944–2000)

1998–2002 – Doctoral studies at the Institute of Lithuanian History and Vytautas Magnus University

1996–1997 – Master‘s studies at Vilnius Pedagogical University

WORK EXPERIENCE

2005–2015 – Institute of Lithuanian History, a researcher

2002–2004 – Institute of Lithuanian History, a junior researcher

1998–2002 – Doctoral studies at the Institute of Lithuanian History and Vytautas Magnus University

1997–1998 – Institute of Lithuanian History, senior lab. assistant

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

SCIENTIFIC MONOGRAPH

 1. Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944–1947, 1955–1959 m. (Between Mother-country and Homeland: Repatriation of Citizens of Lithuanian SSR to Poland (1944–1947, 1955–1959), Vilnius, 2011, 510 p., ISBN 978-9955-847-46-5
 2. Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 (Lithuanian Community of Poland (1944–2000), Vilnius–Punskas, 2004, 298 p., ISBN 83-87604-28-3

COLLECTIVE MONOGRAPH

Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais (The Restoration of the Sovereignty of Lithuania in 1988–1991), Vilnius, 2000, 487 p., ISBN 9986-23-084-5

SCIENTIFIC PUBLIKATIONS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1949–2003 (Lithuanian Community in the World in 1949–2003), Vilnius, 435 p., ISBN 9955-508-11-6

SCIENTIFIC ARTICLES

Over 20 articles were published in Lithuanian and Poland scientific journals between 2005 and 2014.

SCIENTIFIC ARTICLES 2012–2014

 1. Vilniaus m. etninė-demografinė padėtis: 1944–1951 m. (Ethnic-Demographic Situation in Vilnius City: 1944–1951), in Istorija (History), 2014, t. 95, pp. 40–57, ISSN 1392-0456.
 2. Represuoti Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojai lenkai: sugrįžimas ir adaptacija (1953–1964 m.) (REPRESSED POLES, INHABITANTS OF EAST AND SOUTHEAST LITHUANIA:THEIR RETURN AND ADAPTATION (1953–1964), in Genocidas ir rezistencija, 2014, Nr. 1(35), pp. 27–41, ISSN 1392-3463.
 3. Stosunki międzyetniczne w Wilnie w latach 1920–1939, Biuletyn Historii Pogranicza, 2013, nr 13, s. 85–100, ISSN 1641-0033.
 1. Ethnic-demographic changes in the data of the city of Vilnius (1920–1939), in Lithuanian Historical Studies, 2012, Vol. 17, 2013, pp. 117– 138, ISSN 1392-2343
 2. Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų lenkų ir rusų santykiai: 1944–1964 metai (Relationships between Polish and Russian Population of East and Southeast Lithuania in 1944–1964), in Lietuvos istorijos metraštis (The Year-Book of Lithuanian History), 2012–2, Vilnius, 2013, pp. 125–138, ISSN 0202-3342.
 3. Lenkija ir Lietuvos lenkai: 1944–1953 m. (Poland and Lithuanian Poles: 1944–1953), in Istorija (History), 2013, Nr. 1, p. 31–38, ISSN 1392-0456.
 4. Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų mokyklos: 1947–1959 metai (Polish Schools in East and Southeast Lithuania       in 1947–1959), in Lietuvos istorijos metraštis, 2011–1 (The Year-Book of Lithuanian History), Vilnius, 2012, pp. 81–95, ISSN 0202-3342.
 5. Lietuvos lenkų trėmimai: 1941–1952 (Deportations of Lithuanian Poles: 1941–1952), in Istorija (History), 2012, Nr. 3, pp. 39–47, ISSN 1392-0456.
 6. Sovietinė etninė politika 1944–1953 m.: Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų padėtis (Soviet ethnic policy in 1944–1953: the situation of the Polish population in East and Southeast Lithuania), in Lietuvos istorijos metraštis, 2011–2 (The Year-Book of Lithuanian History), Vilnius, 2012, pp. 97–110, ISSN 0202-3342.

REPORTYS DELIVERED AT CONFERENCES AND PLENARY LECTURES 2012–2014

 1. 19–20 November 2014,The national Gallery of Art, Conference Karai ir taikos (Wars and Peace), report Tarp karų: Vilniaus m. gyventojai 1915–1947 m. (Between wars: the Population of Vilnius in 1915–1947).
 2. 24–25 October 2013, Institute of Lithuania History, Conference Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose (Our Own and other in contemporary studies), report Tarp sugyvenimo ir priešiškumo: tarpetniniai santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje (1944–1953) (Between cohabitation and hostility: ethnic relations in East and Southeast Lithuania (1944–1953)).
 1. 6 June 2013, Institute of Lithuania History, Conference Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m.: režimas ir visuomenė (Stalinism in Lithuania in 1944–1953: regime and society), report Lietuvos lenkų padėties išskirtinumo       klausimu: sovietų etninė politika Lietuvoje 1944–1953 m.(On the issue of exceptionality of the situacion of Lithuanian Poles: Soviet ethnic policy in Lithuania 1944–1953.
 2. 5 December 2013, Institute of Lithuania Literature and Folklore Conference Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918–1940): tapatumo raiška (Vilnius and Kaunas in Lithuanian Culture (1918–1940): expression of identity), report Vilniaus miesto gyventojai 1920–1939 m.(The Population of Vilnius in 1920–1939).
 3. 17 December 2013, Institute of Lithuania History, seminar on the history of Vilnius, report Tarpetniniai santykiai Vilniuje 1920–1939 m. (Inter-ethnic relations in Vilnius in 1920–1939).
 4. 24 April 2012, Poland (Bialystok) Conference, Deportacje Polaków z sowieckiej Białorusi i Litwy (Deportation of Poles from Byelorussia and Lithuania), report Deportacje Polaków z Litwy (Polish Deportations from Lithuania).
 5. 9 November 2012, Poland (Olsztyn) plenary lecture Repatriacja Polaków Litwy do Polski 1944–1947, 1955–1959 (Repatration of Lithuanian Poles in 1944–1947, 1955–1959).

EXPERT AND OTHER APPLIED RESEARCH ACTIVITIES

 1. Member of the Expert Commision on Culturale Heritage abroad Significant to Lithuania of the Ministry of Culture of Lithuania.
 2. Opponent at 4 doctoral dissertations at Vytautas Magnus University and the Institute of Lithuanian History (2008, 2012).
 3. Supervisor of traineeship of the scientific research worker of Wojciech Kętrzyński Reseasrch Institute Dr. Marcin Wakar.