• WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Wydział Humanistyczny istnieje od 1985 r. to znaczy do początku funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego. Kon­tynuuje tradycje szczecińskiej humanistyki, której akademickie początki sięgają roku 1968, kiedy to utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, przekształconą w roku 1973 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Wydział Humanistyczny jest największą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego. Tworzy go 8 jednostek organizacyjnych ( 6 instytutów i 2 katedry): 1/Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2/Instytut Politologii i Europeistyki, 3/Instytut Socjologii, 4/Instytut Filozofii, 5/Instytut Pedagogiki, 6/Instytut Psychologii, 7/Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem, 8/Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej. W ub. roku akademic­kim na Wydziale studiowało łącznie ok. 4 tys. stu­dentów, którym przekazywało wiedzę ponad dwustu pracowników naukowych.

Wydział Humanistyczny US  ze względu na swoje położenie geograficzne wpisuje  się od lat w Europejską Przestrzeń Badawczą. Wieloletnie starania pracowników naukowych Wydziału mają związek z koordynacją działalności naukowej na poziomie międzynarodowym i krajowym, wiążą się z realizacją polityki Unii Europejskiej.
Miarą aktywności naukowej Wydziału Humanistycznego są interdyscyplinarne badania naukowe związane z regionem Pomorza Zachodniego. Obejmują one swym zasięgiem historię, kulturę i edukację, myśl społeczną i polityczną, interkulturowe wychowanie i współpracę transgraniczną, której celem jest wypracowanie uniwersalnych kryteriów oceny działalności kulturowej człowieka żyjącego na pograniczu polsko-niemieckim i we wspólnocie europejskiej.
Drugim aspektem badawczym Wydziału Humanistycznego jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, prezentacja humanistycznych intencji edukacji, w duchu tolerancji, ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie humanitas.
Krzewienie idei studium humanitatis, tak istotnych w dobie transformacji kultury, tworzącej się cywilizacji informacyjnej i populizmu mediów, wywiera istotny wpływ na naukowy i kulturotwórczy charakter działań humanistów szczecińskich.

Wirtualna wycieczka po Wydziale Humanistycznym US

 

  • MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE

Muzeum powstało w 2006 roku i prowadzi aktywną działalność wystawienniczą, przedstawiając najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu. Proponuje bogatą ofertę edukacyjną, której celem jest szerzenie wiedzy o polskim dziedzictwie, budowanie postaw obywatelskich w duchu szacunku dla tradycji i otwartości na świat. Muzeum przedstawia polskie dzieje w powiązaniu z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.

Efektem tych działań są liczne wystawy jak m.in. „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności” i „Pod wspólnym niebem” na temat I Rzeczypospolitej i jej bogactwa kulturowego, obie zorganizowane w Zamku Królewskim w Warszawie, czy międzynarodowa wystawa „Jan Karski. Człowiek Wolności” prezentująca losy polskiego emisariusza, pokazana w ponad 20 krajach na świecie. W 2012 roku Muzeum jako jedna z pierwszych polskich Instytucji rozpoczęła współpracę przy międzynarodowym projekcie Google Cultural Institute, w ramach której do dziś powstało dziewięć multimedialnych wystaw. Wystawy, programy edukacyjne i publikacje Muzeum były wielokrotnie nagradzane, w tym najbardziej prestiżową nagrodą muzealniczą Sybilla oraz prestiżową nagrodą książkową Klio.

W ciągu prawie swojej 10-letniej historii Muzeum zorganizowało wiele rozmaitych wydarzeń, z których część na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych w Polsce. Wśród nich należy wymienić corocznie organizowany „Przystanek Niepodległość” z okazji Święta 11 listopada i plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”, w którym wyróżniane są najciekawsze przedsięwzięcia historyczne w Polsce organizowane w danym roku. Z blisko 1000 wydarzeń połowa poświęcona była działalności edukacyjnej, w ramach której organizowane były konkursy filmowe dla szkół, spektakle teatralne, gry miejskie oraz lekcje muzealne.

Muzeum znaczną część swojej działalności prowadzi w internecie. Pod auspicjami MHP prowadzonych jest blisko 20 różnych stron internetowych. Wśród najważniejszych należy wymienić „Jan Karski. Niedokończona misja”, internetową bazę bibliograficzną czasopism humanistycznych – BazHum czy popularny serwis historyczny – www.dzieje.pl, którego każdego roku odwiedza ponad 1,5 miliona użytkowników.

Muzeum realizuje program współpracy zagranicznej z innymi muzeami, instytucjami akademickimi oraz edukacyjnymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji i Niemczech. Prowadzi również specjalny fundusz stypendialny dla zagranicznych historyków interesujących się historią Polski. W ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski rozdysponowało 12 mln zł i dofinansowało blisko 650 projektów, których celem jest odkrywanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspieranie inicjatyw angażujących społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

W Radzie Muzeum Historii Polski zasiadają najwybitniejsi polscy historycy, wśród nich między innymi prof. dr hab. Andrzej Friszke, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski oraz prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

 

  • OŚRODEK „PAMIĘĆ i PRZYSZŁOŚĆ” WROCŁAW

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest istniejącą od 2007 r. samorządową instytucją kultury, której celem jest upowszechnianie powojennej historii i dziedzictwa kulturowego stworzonego przez Polaków po II wojnie światowej we Wrocławiu i na ziemiach zachodnich, prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej oraz promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Cele te realizowane są przede wszystkim przez budowę mieszczącego się w dawnej zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej Centrum Historii Zajezdnia, w którym prezentowana będzie wystawa „Wrocław 1945–2016”. Ośrodek prowadzi także działalność naukową w zakresie metody „oral histrory”, wydaje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” i kwartalnik „Pamięć i Przyszłość”. Poza tym inicjuje, prowadzi i wspiera projekty badawcze, edukacyjne, szkoleniowe i kulturalne; zbiera, opracowuje oraz prezentuje relacje świadków historii, dokumenty, pamiątki i świadectwa dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego; animuje refleksję i debatę publiczną; buduje czasowe programy wystawiennicze, prowadzi akcje promocyjne, społeczne i informacyjne a także działalność wydawniczą i filmową.

 

  • MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE

Muzeum Narodowe w Szczecinie jest największą instytucją kultury na Pomorzu Zachodnim. Należy do grupy dziewięciu polskich muzeów wyróżnionych w nazwie tytułem „narodowe” – ze względu na rangę i ponadregionalne znaczenie posiadanych zbiorów.

Będąc instytucją zaufania publicznego, jest depozytariuszem pamięci o przeszłości, ale również żywym centrum kultury – miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych.

Muzeum Narodowe w Szczecinie w duchu wielokulturowego, transgranicznego dialogu i współpracy buduje regionalną, narodową oraz europejską tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców.

Centrum Dialogu Przełomy to nowy dział Muzeum Narodowego w Szczecinie, które powstaje jako miejsce spotkań i debat poświęconych najnowszej historii Polski i Europy. Sercem Centrum będzie budowana multimedialna wystawa stała, obejmująca lata 1939-1989, prezentująca przede wszystkim przełomowe momenty w historii Pomorza Zachodniego na tle wydarzeń ogólnopolskich i europejskich. Szczecin jako miasto dwóch totalitaryzmów: nazizmu podczas II wojny i komunizmu okresie powojennym, po zasiedleniu Pomorza Zachodniego przez Polaków, ma być punktem wyjścia do dyskusji o zmianach geopolitycznych, jakie wymusiła wojna, a przede wszystkim o polskiej drodze do wolności.

Siedziba CDP MNS znajduje się w specjalnie wybudowanym podziemnym pawilonie o powierzchni ponad 2 tys. m. kw. (sama wystawa zajmie ok. 900 m. kw.), sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Autorem projektu pawilonu jest światowej sławy architekt Robert Konieczny z pracowni KWK Promes z Katowic. W pismach branżowych budynek CDP MNS typowany jest jako jeden z najciekawszych projektów architektonicznych ostatnich lat. Otwarcie wystawy stałej CDP MNS planowane jest na grudzień br.

Centrum działa od 2013 r., realizuje lekcje historii w miejscach historycznych, warsztaty edukacyjne, debaty ze świadkami historii i ekspertami z różnych dziedzin, przygotowuje konferencje, sympozja, rekonstrukcje historyczne, flash moby, projekty filmowe, wystawy plenerowe. CDP MNS współpracuje ze środowiskami kombatanckimi, a także wiodącymi placówkami naukowo-badawczymi regionu i całego kraju.

Przy MNS działa kolegium doradcze ds. historii najnowszej, szczególnie opiekujące się CDP. Kolegium tworzą: prof. Jerzy Eisler, prof. Antoni Dudek, prof. Grzegorz Motyka, prof. Jan Skórzyński, prof. Krzysztof Kosiński, prof. Adam Makowski i dr hab. Małgorzata Machałek.