VS

dr Vitalija Stravinskiene

Instytut Historii Litwy w Wilnie

PERSONAL INFORMATION

Date of birth: 26 November 1972

Surname: Stravinskienė

First Name: Vitalija

Present address: Vaduvos 32-20, Vilnius, LT-02307, Lithuania

Mobile phone number: 861117247

e-mail: stravinskiene@istorija.lt

EDUCATION AND QUALIFICATION

2002 – PhD, thesis Lithuanian Community of Poland (1944–2000)

1998–2002 – Doctoral studies at the Institute of Lithuanian History and Vytautas Magnus University

1996–1997 – Master‘s studies at Vilnius Pedagogical University

WORK EXPERIENCE

2005–2015 – Institute of Lithuanian History, a researcher

2002–2004 – Institute of Lithuanian History, a junior researcher

1998–2002 – Doctoral studies at the Institute of Lithuanian History and Vytautas Magnus University

1997–1998 – Institute of Lithuanian History, senior lab. assistant

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

SCIENTIFIC MONOGRAPH

 1. Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944–1947, 1955–1959 m. (Between Mother-country and Homeland: Repatriation of Citizens of Lithuanian SSR to Poland (1944–1947, 1955–1959), Vilnius, 2011, 510 p., ISBN 978-9955-847-46-5
 2. Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 (Lithuanian Community of Poland (1944–2000), Vilnius–Punskas, 2004, 298 p., ISBN 83-87604-28-3

COLLECTIVE MONOGRAPH

Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais (The Restoration of the Sovereignty of Lithuania in 1988–1991), Vilnius, 2000, 487 p., ISBN 9986-23-084-5

SCIENTIFIC PUBLIKATIONS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1949–2003 (Lithuanian Community in the World in 1949–2003), Vilnius, 435 p., ISBN 9955-508-11-6

SCIENTIFIC ARTICLES

Over 20 articles were published in Lithuanian and Poland scientific journals between 2005 and 2014.

SCIENTIFIC ARTICLES 2012–2014

 1. Vilniaus m. etninė-demografinė padėtis: 1944–1951 m. (Ethnic-Demographic Situation in Vilnius City: 1944–1951), in Istorija (History), 2014, t. 95, pp. 40–57, ISSN 1392-0456.
 2. Represuoti Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojai lenkai: sugrįžimas ir adaptacija (1953–1964 m.) (REPRESSED POLES, INHABITANTS OF EAST AND SOUTHEAST LITHUANIA:THEIR RETURN AND ADAPTATION (1953–1964), in Genocidas ir rezistencija, 2014, Nr. 1(35), pp. 27–41, ISSN 1392-3463.
 3. Stosunki międzyetniczne w Wilnie w latach 1920–1939, Biuletyn Historii Pogranicza, 2013, nr 13, s. 85–100, ISSN 1641-0033.
 1. Ethnic-demographic changes in the data of the city of Vilnius (1920–1939), in Lithuanian Historical Studies, 2012, Vol. 17, 2013, pp. 117– 138, ISSN 1392-2343
 2. Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų lenkų ir rusų santykiai: 1944–1964 metai (Relationships between Polish and Russian Population of East and Southeast Lithuania in 1944–1964), in Lietuvos istorijos metraštis (The Year-Book of Lithuanian History), 2012–2, Vilnius, 2013, pp. 125–138, ISSN 0202-3342.
 3. Lenkija ir Lietuvos lenkai: 1944–1953 m. (Poland and Lithuanian Poles: 1944–1953), in Istorija (History), 2013, Nr. 1, p. 31–38, ISSN 1392-0456.
 4. Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų mokyklos: 1947–1959 metai (Polish Schools in East and Southeast Lithuania       in 1947–1959), in Lietuvos istorijos metraštis, 2011–1 (The Year-Book of Lithuanian History), Vilnius, 2012, pp. 81–95, ISSN 0202-3342.
 5. Lietuvos lenkų trėmimai: 1941–1952 (Deportations of Lithuanian Poles: 1941–1952), in Istorija (History), 2012, Nr. 3, pp. 39–47, ISSN 1392-0456.
 6. Sovietinė etninė politika 1944–1953 m.: Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų padėtis (Soviet ethnic policy in 1944–1953: the situation of the Polish population in East and Southeast Lithuania), in Lietuvos istorijos metraštis, 2011–2 (The Year-Book of Lithuanian History), Vilnius, 2012, pp. 97–110, ISSN 0202-3342.

REPORTYS DELIVERED AT CONFERENCES AND PLENARY LECTURES 2012–2014

 1. 19–20 November 2014,The national Gallery of Art, Conference Karai ir taikos (Wars and Peace), report Tarp karų: Vilniaus m. gyventojai 1915–1947 m. (Between wars: the Population of Vilnius in 1915–1947).
 2. 24–25 October 2013, Institute of Lithuania History, Conference Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose (Our Own and other in contemporary studies), report Tarp sugyvenimo ir priešiškumo: tarpetniniai santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje (1944–1953) (Between cohabitation and hostility: ethnic relations in East and Southeast Lithuania (1944–1953)).
 1. 6 June 2013, Institute of Lithuania History, Conference Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m.: režimas ir visuomenė (Stalinism in Lithuania in 1944–1953: regime and society), report Lietuvos lenkų padėties išskirtinumo       klausimu: sovietų etninė politika Lietuvoje 1944–1953 m.(On the issue of exceptionality of the situacion of Lithuanian Poles: Soviet ethnic policy in Lithuania 1944–1953.
 2. 5 December 2013, Institute of Lithuania Literature and Folklore Conference Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918–1940): tapatumo raiška (Vilnius and Kaunas in Lithuanian Culture (1918–1940): expression of identity), report Vilniaus miesto gyventojai 1920–1939 m.(The Population of Vilnius in 1920–1939).
 3. 17 December 2013, Institute of Lithuania History, seminar on the history of Vilnius, report Tarpetniniai santykiai Vilniuje 1920–1939 m. (Inter-ethnic relations in Vilnius in 1920–1939).
 4. 24 April 2012, Poland (Bialystok) Conference, Deportacje Polaków z sowieckiej Białorusi i Litwy (Deportation of Poles from Byelorussia and Lithuania), report Deportacje Polaków z Litwy (Polish Deportations from Lithuania).
 5. 9 November 2012, Poland (Olsztyn) plenary lecture Repatriacja Polaków Litwy do Polski 1944–1947, 1955–1959 (Repatration of Lithuanian Poles in 1944–1947, 1955–1959).

EXPERT AND OTHER APPLIED RESEARCH ACTIVITIES

 1. Member of the Expert Commision on Culturale Heritage abroad Significant to Lithuania of the Ministry of Culture of Lithuania.
 2. Opponent at 4 doctoral dissertations at Vytautas Magnus University and the Institute of Lithuanian History (2008, 2012).
 3. Supervisor of traineeship of the scientific research worker of Wojciech Kętrzyński Reseasrch Institute Dr. Marcin Wakar.

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski


Prof. Kazimierz Kozłowski

prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Kierownik Zakładu Historii Społecznej i Badań Regionalnych w Instytucie Politologii i Europeistyki US. Wypromował sześciu doktorów, około 300 magistrów, napisał kilkanaście recenzji rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, a także na stopień profesora. Jest organizatorem kilkudziesięciu sesji i konferencji naukowych, głównie o tematyce archiwalnej, a także dotyczących procesów politycznych, społecznych, gospodarczych oraz militarnych na Pomorzu. Ogółem opublikował ponad 300 artykułów naukowych, w tym kilkanaście książek autorskich, tomów źródeł oraz prac zbiorowych wydanych pod jego redakcją – w tym biografii poświęconych liderom ziem Pomorza Zachodniego. Za monografię Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu 1945-2005. Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura, w 2008 r. otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest pomysłodawcą oraz redaktorem naczelnym „Kroniki Szczecina”, członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Zachodniopomorskiego”, przewodniczącym Rady Programowej Wydawnictw Źródłowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowego w Szczecinie. Ponadto jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytutu Kaszubskiego, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej, Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego oraz Rady Archiwalnej w Warszawie. Współpracuje z Archiwum Krajowym w Greifswaldzie.

Główne kierunki badań – szczególnie o charakterze źródłowym – koncentrują się wokół przemian społecznych zachodzących w kraju i regionie w XX i XXI wieku oraz archiwistyki. Publikacje naukowe dotyczą zagadnień związanych z polonizacją i europeizacją Pomorza, procesami integracyjnymi, przemianami politycznymi, kulturowymi i militarnymi. Ważną rolę odgrywają badania nad rolą Kościoła w procesach społecznych, a także dotyczące funkcjonowania samorządu i biografie wybitnych postaci w regionie zachodniopomorskim.


UK

dr hab. Urszula Kozłowska

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński


dr Żaneta Stasieniuk

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński


AWojtaszak

dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, politolog oraz historyk, specjalizujący się w historii najnowszej oraz myśli politycznej. Obecnie pełni funkcję Prodziekana do spraw Kształcenia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownika Zakładu Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych działającego w ramach Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest absolwentem historii, którą ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim w 1987 roku. W 1992 roku na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obronił pracę doktorską z zakresu politologii pod tytułem „Koncepcje narodowe w programach politycznych PPS 1892-1921”, a w 2006 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Zielonej Górze rozprawę habilitacyjną „Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926”.W trakcie swojej pracy naukowej wielokrotnie powierzano mu pełnienie funkcji administracyjnych. W ramach Uniwersytetu Szczecińskiego niejednokrotnie wybierany na stanowisko prodziekana Wydziału Humanistycznego i zastępcy dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki, a w czasie pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie dyrektor Instytutu Politologii. Jest autorem ponad sześćdziesięciu publikacji z zakresu politologii, historii i bezpieczeństwa państwa. Wypromował trzech doktorantów z zakresu nauk o polityce.

Najważniejsze monografie naukowe

 1. Generał broni Stanisław Szeptycki 1867-1950. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2000, ss. 276.
 2. Administracja polska a Armia Czerwona na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. Materiały interwencyjne Biura Łącznika Wojewody Szczecińskiego do Władz Wojskowych Polskich i Radzieckich w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2001, ss. 186.
 3. Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2005, ss. 690.
 4. Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów polskich okresie walki o niepodległość (1892-1921). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, ss. 117.
 5. West Pomerania: Towards the European Union. Edited by. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004, ss. 145.
 6. Wybrane problemy narodowościowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998 – współautor razem z Markiem Czerwińskim i Januszem Mieczkowskim, ss. 117.
 7. Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012.

Najważniejsze prace zbiorowe

 1. Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek. Materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 r. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka. Szczecin 2001, ss. 364.
 2. Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego i ich związki z Pomorzem Zachodnim , „Pomorze Militarne”, t. III, red. naukowa. Szczecin 2009, ss. 387.
 3. Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, „Pomorze Militarne”, t.IV, red. naukowa. Szczecin 2010, ss. 144.
 4. Lotnictwo i wojska pancerne w XX i XXI wieku, red. naukowa. Szczecin 2010, ss. 450.
 5. Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej. Pod red. . Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003, ss. 151.
 6. Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Praca pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003, ss. 377.
 7. Wybrane problemy teorii polityki. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2002, ss. 234.
 8. Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Praca pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyd. II. Szczecin 2006, ss. 377.
 9. Wokół spraw morskich Polski i jej sąsiadów (2013),
 10. Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi (2014),
 11. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na kijowskim Euromajdanie (2014).

Wybrane artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych

 1. Spór o kształt aktywizmu polskiego w okresie I wojny światowej. Rozbieżności między Józefem Piłsudskim a władysławem Sikorskim, w: Acta Politica 1991, nr 5, s.43-51.
 2. „Strażnica” – loża masońska czy próba konsolidacji armii?, w: „Przegląd Zachodniopomorski” 1991, z.2, s. 135-140.
 3. Recenzja: T. Kisielewski: „ Piłsudski, Sikorski…Mikołajczyk. Warszawa 1991, W: „Acta Politica” 1993, nr 6.
 4. Recenzja: Marek Walddenberg: „Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee.” Warszawa 1992. W: „Acta Politica” 1995, nr 7.
 5. Stanowisko generała Stanisława Szeptyckiego wobec próby zamachu stanu z 4 na 5 stycznia 1919 roku. „ Acta Politica” 1998, nr 1, s. 39-46.
 6. Recenzja: Bogdan Urbański: Józef Piłsudski marzyciel i strateg. „ Acta Politica” 1998, nr 11.
 7. Recenzja: „Naczelni wodzowie i wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, pod redakcją naukową S. Zwolińskiego. Warszawa 1995.W: „Acta Politica” 1998, nr 9.
 8. Działalność generała Stanisława Szeptyckiego w okresie sprawowania funkcji ministra spraw wojskowych. „Acta Politica” 2000, nr 13, s. 157-175.
 9. Stanowisko generała broni Stanisława Szeptyckiego wobec niepowodzeń działań odwrotowych wojsk polskich na Froncie Północno-Wschodnim wojny Polsko-bolszewickiej w lipcu 1920 roku, w: „Acta Politica” 2002, nr 15, s. 161-175.
 10. Ocena stanu badań problematyki wojskowej w regionie od drugiej wojny światowej po czasy współczesne. (Zarys problemu), w: Pomorze militarne XII-XXI wiek. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Edwarda Rymara. Szczecin 2004, s. 127-132.
 11. Opinie generała dywizji Juliusza Rómmla na temat ścisłego kierownictwa Wojska Polskiego z końca sierpnia 1926 roku. W: Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu. Pod redakcją Łukasza Tomczaka. Szczecin 2005, s. 421-433.
 12. Rola Wojska Polskiego w procesie tworzenia silnego państwa 1926-1935, w: Silna demokracja w silnym państwie. Pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego i P. Słowińskiego. Gorzów Wielkopolski. 2007, s. 385-395.
 13. Generalicja Wojska Polskiego przed przewrotem majowym i jej udział w zamachu, w: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku. Pod red. M. S i o m y. Lublin 2007, s. 31-47.
 14. Armia polska w ZSRR, w: „Zesłaniec” Warszawa 2007, Nr 32.
 15. Rola Wojska Polskiego w procesie tworzenia silnego państwa 1926-1935, w: Silna demokracja w silnym państwie. Pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego i P. Słowińskiego. Gorzów Wielkopolski. 2007, s. 385-395.
 16. Udział Wojska Polskiego w kształtowaniu granicy północno-wschodniej Rzeczypospolitej. Rola gen. Lucjana Żeligowskiego.[w:] Polska między wschodem a zachodem Toruń , t. II, 2008, s. 57-74.
 17. Udział gen. Władysława Andersa w pierwszej wojnie światowej i walkach o granice niepodległej Rzeczypospolitej, w: W kręgu idei, polityki i wojska, pod red. T. Sikorskiego, H. Walczaka i A. Wątora, Szczecin 2009, s. 501-509.
 18. Generalicja Wojska Polskiego w 1939 roku i jej rola w Kampanii Wrześniowej, w: Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, pod red. J. Farysia, T.Sikorskiego i P. Sowińskiego. Gorzów Wielkopolski 2010, t.II, s. 111-127.
 19. Udział Kazimierza Glabisza w pracach „Laboratorium” – specjalnej komórki przewidywania działań wojennych, w: Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studium historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Janowskiego (1906-2009). Pod red. L. Nowaka, M. Szczerbińskiego i G. Wieczorka. Gorzów Wielkopolski 2010, s. 265-275.
 20. Szczecińscy generałowie. Generał brygady Mieczysław Boruta Spiechowicz (1894-1984), w: Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, „Pomorze Militarne”, t.IV, Szczecin 2010, s. 7-16.
 21. Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej od socjalizmu do niepodległości. W: Materiały I sympozjum młodych pracowników Wydziału Humanistycznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1992, s. 205-213.
 22. Stereotyp Polaka w myśli politycznej Romana Dmowskiego i Narodowej Demokracji. W: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Materiały II sympozjum młodych pracowników Wydziału Humanistycznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1993, s. 263-271.
 23. Kształtowanie polsko – niemieckich stosunków etnicznych po 1989 roku na przykładzie problematyki migracyjnej. „Przegląd Zachodnio-pomorski” 1996 nr 3, s.79-89.
 24. Wycofanie wojsk radzieckich z Polski z perspektywy województwa szczecińskiego. „ Acta Politica” 1997 nr 8, s.43-48;
 25. Polska polityka migracyjna w świetle transformacji systemowej po 1989 roku – zarys problemu. W: Materiały z seminarium pt. Społeczeństwo, Naród, Państwo 1989-1997- Zorganizowanego w Zakładzie Doktryn Politycznych Instytutu Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red. H. Komarnickiego. Szczecin 1997, s. 3-17.
 26. Przyczyny i konsekwencje wzrostu nieformalnej i niedobrowolnej imigracji do Polski po 1989 roku. „Acta Politica” 1997, nr 10, s.59-66.
 27. Cudzoziemcy na Pomorzu Zachodnim w latach dziewięćdziesiątych. Zarys problematyki imigracyjnej. W: Pomerania Ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, praca zbiorowa pod redakcją Marzenny Giedrojć i Janusza Mieczkowskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, s.235 – 241.
 28. Cudzoziemcy w Polsce w świetle nowej ustawy konstytucyjnej i ustawy migracyjnej z 1997 roku, W: 1997 – Konstytucja i wybory. Materiały z seminarium zorganizowanego 18.12.1997 r. przez redakcję „Acta Politica” w Instytucie Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, s.32 -37.
 29. Zjawisko legalnej imigracji ekonomicznej na terenie województwa szczecińskiego w latach dziewięćdziesiątych. Zarys problemu. „ Acta Politica” 1999 nr 12, s.27-37.
 30. Geneza powstania oraz określenie podstawowych kierunków działania Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z siedzibą w Szczecinie. W: Materiały z sesji naukowej pt. Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim od X do XX wieku. Zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie i Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze” w dniu 10 listopada 1999 roku. Praca zbiorowa pod red. naukową Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka. Szczecin 2001, s. 241-251.
 31. Wokół wyborów parlamentarnych i samorządowych w województwie szczecińskim w latach 1989-1999, w: „Lata transformacji ustrojowej na Pomorzu Zachodnim 1989-2000”. Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie (z.9), pod red. Kazimierza Kozłowskiego. Wydawnictwo Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2000, s.91-107.
 32. Polityczne i społeczne aspekty działalności Ludowego Wojska Polskiego z perspektywy Pomorza Zachodniego, w: „Lata 1970 – 1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim”, pod red. K. Kozłowskiego. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2001, s.249-256.
 33. Rola Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim w latach dziewięć dziesiątych na tle sytuacji polityczno-militarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, pod red. K. Kozłowskiego i P. Bartnika. Szczecin 2000, s.589-595.
 34. Wokół wyborów parlamentarnych i samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach dziewięćdziesiątych, w: „Pomorze Zachodnie w tysiącleciu”, pod red. K. Kozłowskiego i P.Bartnika. Szczecin, s. 273-287.
 35. Polska administracja cywilna a problem działań przestępczych żołnierzy Armii Czerwonej na Pomorzu Zachodnim w latach 1944 –1948 . Zarys problemu, w: „Acta Politica” 2001, s. 193-208.
 36. Wybory samorządowe w Szczecinie i do Rady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2002 roku (Zarys problemu), w: Studia. Archiwalne-Historyczne-Politologiczne. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Jana Macholaka. Szczecin 2003, s.405-411.
 37. Władze wobec zjawiska imigracji na Pomorzu zachodnim w okresie transformacji, w: Samorząd-Rozwój-Integracja. Pod red. Marka Barańskiego. Katowice 2003, s. 302-311.
 38. Wybory samorządowe w województwach szczecińskim, koszalińskim i zachodniopomorskim w latach 1990-2002, w: Pomorze Zachodnie w latach 1945-2005. Wybrane problemy polityczne administracyjne, demograficzne i ekonomiczne. Szczecin 2005, s. 223 –231.
 39. Donald Tusk w wyborach prezydenckich w 2005 r. – nadzieje i przyczyny porażki, w: POPiSY w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej. Pod red. M. Drzonka i J. Mieczkowskiego Szczecin 2006 s.137-147.
 40. Wybory parlamentarne i samorządowe w Świnoujściu na tle przemian politycznych w Polsce w latach 1989-2005, w: Świnoujście tradycja i współczesność. Pod red. S. Mollina . Świnoujście 2007, s. 147 – 165.
 41. Konflikt jako kategoria politologiczna [w:] [pod red.] J. Piątek i R. Podgórzańska, Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, Toruń 2008.
 42. Radykalne ruchy społeczne a problem bezpieczeństwa w UE, w: Unia Europejska jako wspólny aktor stosunków międzynarodowych, pod red. Jacka Knopka. Toruń 2009, s.239-255.

dr Karolina Izdebska

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński


R.Podgórzańska

dr hab. Renata Podgórzańska

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Politolog, pracuje w Zakładzie Badań nad Współczesnymi Niemcami w Instytucie Politologii i Europeistyki US.

Zajmuje się analizą współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Polski, polityki bezpieczeństwa Polski, konfliktów międzynarodowych. Dodatkowo zajmuje się kwestiami polityki społecznej oraz bezpieczeństwa społecznego.

Autorka i współautorka pięciu monografii, w tym: Główne problemy polskiej polityki zagranicznej na forum Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w latach 1989-2001, Działalność sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (1989-2005), Polityka zagraniczna i strategie bezpieczeństwa państw w międzynarodowych stosunkach politycznych (wspólnie z J.J. Piątkiem, A. Ranke), Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego.

Redagowała i współredagowała kilkanaście prac, w tym m.in.: Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, Wybrane aspekty bezpieczeństwa (wspólnie z J. Piątkiem), Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku (wspólnie z J. Piątkiem), Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków (wspólnie z J. Piątkiem), Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania (wspólnie z J. Piątkiem), Polityka zagraniczna – decyzje, procedury, instytucje, (wspólnie z J. Piątkiem), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych (wspólnie z E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz), Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej (wspólnie z D. Kowalewską), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski (wspólnie z J. Piątkiem).

Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach.

Członkini Rad Naukowych czasopism „Kultura i Edukacja”, „Reality of Politics – estimates – comments – forecasts”, „Krakowskie Studia Małopolskie”, „Zeszyty Bałtyckie”. Redaktorka naukowa serii wydawniczej „Meandry współczesnej polityki”. Prezeska Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.


a.makowski

dr hab. prof. US Adam Makowski

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Zainteresowania naukowe prof. Adama Makowskiego dotyczą historii społecznej i politycznej Polski XX wieku, szczególnie zaś procesów integracyjnych ziem zachodnich i północnych z Polską po II wojnie światowej. Rozprawę doktorską na temat Formowanie komunistycznego monopolu władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948 obronił w 1994 r. W pracy temat budowy struktur władzy komunistycznej na ziemiach zachodnich ukazany został na tle procesów osadniczych, budowy od podstaw stosunków społecznych i gospodarczych w warunkach obecności armii radzieckiej, ludności niemieckiej oraz nieunormowanej sytuacji prawnej regionu.

W kolejnych latach podjął tematykę przemian społeczno-gospodarczych na Pomorzu Zachodnim w okresie 1945-1989 oraz polityki gospodarczej państwa wobec ziem zachodnich i północnych. Skutkiem tych badań była habilitacja uzyskana w roku 2007 na podstawie rozprawy Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950-1960.

Prof. Makowski jest autorem ponad 70 publikacji, uczestnikiem około 30 konferencji i sesji naukowych oraz konsultantem historycznym 20-odcinkowego cyklu telewizyjnego „Stacja PRL” (1999-2000).


K.Nowak

dr hab. Krzysztof Nowak

Zakład Historii Najnowszej po 1945

Instytut Historii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1981 -1986 – Studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Od 1983 r. przewodnik górski i pilot wycieczek PTTK

Od 1984 r. członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Cieszynie

Od 1986 – praca w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1987-1988 służba wojskowa)

1995 – Ukończona i obroniona praca doktorska Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna

2010 – Ukończona i wydana drukiem praca habilitacyjna Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu, na której podstawie jej autor uzyskał stopień doktora habilitowanego

Od 2013 kierownik Zakładu Zakład Historii Najnowszej po 1945 w IH UŚ.


dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński


mgr Dorota Kowalewska

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński


dr hab. Bernadetta Nitschke

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski


js

dr hab. Jarosław Syrnyk

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Jarosław Syrnyk (1970 r.) – doktor habilitowany nauk humanistycznych (2010), pracuje w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii: Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945–1989), Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Urząd Bezpieczeństwa w Wołowie (1945–1956), „Po linii” rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu… Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945–1989); współredaktor tomów Internacjonalizm, czy? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych; Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskieW stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się aktualnie na zagadnieniach metodologicznych, w obrębie antropologii historycznej. Kontynuuje badania nad relacjami polsko-ukraińskimi i dziejami mniejszości narodowych w powojennej Polsce. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.


dr hab. Małgorzata Ruchniewicz

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławsk